Skip to main content

Privacy verklaring

Quercis B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik, neem dan telefonisch contact op of stuur een e-mail via GDPR@quercis.nl.

Bedrijfsgegevens

Quercis B.V., gevestigd aan Flight Forum 3521, 5657 DW in Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Quercis B.V.
Flight Forum 3521 
5657 DW Eindhoven
040-2661780
www.quercis.nl

Functionaris Gegevensbescherming

Jeroen Kruger
e-mail: GDPR@quercis.nl

Verwerking persoonsgegevens

Quercis B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voorletters, voor- en achternaam
 • Werkgever
 • Functienaam
 • Foto (indien beschikbaar)
 • Geslacht
 • Zakelijke adresgegevens
 • Zakelijk Telefoonnummer
 • Mobiel Telefoonnummer
 • Zakelijk e-mailadres
 • Link naar Linkedin
 • Link naar Twitter

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via GDPR@quercis.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Quercis BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen bereiken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen omtrent tarieven of inhoud van onze diensten en producten.

Besluitvorming

Quercis B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Quercis B.V.) tussen zit. Quercis B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Exact Globe voor de financiële en logistieke administratie en Exact Synergy voor haar overige bedrijfsprocessen waaronder CRM. Daarnaast maakt Quercis gebruik van haar eigen Quercis Business Portal architectuur om haar relaties toegang te verschaffen tot hun eigen supportvraagstukken en contactgegevens. Voor e-mailmarketing wordt gebruik gemaakt van het Copernica e-mailmarketing platform.

Bewaartermijn

Quercis B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor persoonsgegevens:

5 jaar na het laatste gebruik van de betreffende persoonsgegevens

Quercis B.V. verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Quercis B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jeroen.krugers@quercis.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Quercis B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Visie

Quercis B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op via 040-2661780 of via GDPR@quercis.nl.